Polenverein

07.08.2009

Statut Towarzystwa Polskiego Winterthur

Cel

Towarzystwo Polskie Winterthur jest organizacją zrzeszającą osoby zamieszkałe w Szwajcarii, zaintesowane Polską i jej kulturą. Główną siedzibą Towarzystwa jest Winterthur. Towarzystwo jest organizacją niezależną politycznie i religijnie.
Zadaniem Towarzystwa jest utrzymywanie kontaktów między Polakami, jak również między Polakami i Szwajcarami. Towarzystwo dokłada starań w propagowaniu polskiej kultury w Szwajcarii.
Przynależność do Towarzystwa
Członkiem TPW jest ten, kto akceptuje jego Statut oraz zapłacił roczną składkę członkowską.
przyjęcie nowego członka TPW odbywa się po zapoznaniu się danej osoby ze Statutem TPW oraz podpisaniu deklaracji TPW
członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
członkowie TPW mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu oraz prawo wglądu we wszystkie dokumenty TPW.
do osób zalegających z uiszczeniem składki, wysyłane będzie przypomnienie w listopadzie danego roku.
do zniżkowego wstępu na imprezy organizowane przez TPW są uprawnieni ci członkowie, ktorzy uiścili składki do czasu rozpoczęcia danej imprezy.

Organizacja

Towarzystwo Polskie w Winterthurze zbiera się przynajmniej raz do roku. W szczególnych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne. Zaproszenie na zebranie wysyła prezes Towarzystwa.
Zwyczajne Walne Zebranie służy informowaniu obecnych w sprawach organizacyjnych jak również wymianie poglądów i rozstrzyganiu wniosków przedłożonych przez członków Towarzystwa.
Dalszymi zadaniami Zwyczajnego Walnego Zebrania są:
przyjęcie protokołu
przyjęcie budżetu oraz sprawozdania komisji rewizyjnej
wybór prezesa, pozostałych członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej
omawianie wniosków
ustalenie programu działalności na rok następny
kadencja czlonków zarządu i komisji rewizyjnej trwa jeden rok; ponowny wybór jest możliwy
Walne Zebranie prowadzone jest przez zarząd Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa składa się z czterech do sześciu członków.
Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru prezesa, Zarząd wybiera go spośród swojego gremium.

Głosowania i wybory

Prawo do oddania głosu mają wszyscy członkowie Towarzystwa obecni na Zebraniu. W wyborach i głosowaniu decyduje zwykła większość głosów. W przypadku liczebnej równowagi głosów decydujący jest głos prezesa
Towarzystwa.
Na wniosek jednego z członków wybory i głosowania będą przeprowadzone tajnie.
Uchwały dotyczące zmian statutowych wymagają większości 2/3 głosów.

Fundusze

Towarzystwo Polskie w Winterthurze utrzymuje się ze składek członkowskich i dobrowolnych datków.
Składka roczna dla jednej osoby wynosi 25.- sFr., a dla rodziny lub małżeństwa 40.- sFr.
Nadanie mocy prawnej
Powyższy statut wchodzi w życie – po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie – z dniem 22 lutego 2008 roku. Statut z dnia 5 marca 2004 zostaje niniejszym zniesiony.

Towarzystwo Polskie Winterthur

Prezes
Jakub Siczek